Pismo Milana Raonića N. Komatini – O zaštiti autorskog prava


 2. III 2006.


Grad Beograd – Gradska uprava
Sekretarijat za urbanizam i
gradjevinske poslove
Gospodin Nenad Komatina
Sekretar
27. marta br 43-45
11000 Beograd

Beograd,
Čarli Čaplina 15,
11000 Beograd

2.03.2006.

Predmet: Projekat Poslovni objekat “Celina I”, Blok 26 na Novom Beogradu (Odobrenje za izgradnju IX.04 br. 351-85/04)

Poštovani gospodine Komatina,

Zahvaljujem se na Vašem dopisu od 20.02.2006. br.350.5 – 655/2006. u kome ste me obavestili da ste sa dužnom pažnjom pročitali upućen u dva maha materijal Vašem cenjenom sekretarijatu sa moje strane po predmetnom projektu.

Takodje, Vaša konstatacija u istom Vašem dopisu da se radi o oblasti zaštite autorskih prava  arhitektonskog stvaralaštva je apsolutno tačna i nesporna.

Medjutim, želim da podvučem da se u ovom predmetnom projektu pored zaštite autorskih prava radi i o zaštiti arhitektonskog objekta i pokušaja promene njegove namene od strane stranih fizičkih i pravnih lica potpomognutih od, meni još uvek, nelegitimisanih domaćih arhitekata i pravnih lica koji podržavaju izraelskog arhitektu Rami Wimmer-a da vrši izmene moga autorskog projekta »Celina« I u Bloku 26 na Novom Beogradu bez mog odobrenja.

Tvrdnja, sa bilo čije strane, da projekat poslovnog objekta nije u gradnji je spekulativna, problematična, opominjujuća i upozoravajuća, jer:

  1. Na osnovu javnog regionalnog urbanističkog konkursa, odnosno prvonagradjenog rada arhitekte Svetislava Ličine, Urbanistički zavod u Beogradu je uradio urbanističko-tehničke uslove za izgradnju objekta u okviru Celina I,V i VI u Bloku 26 na Novom Beogradu (»Službeni Glasnik« R.S.: br 47/2003.) i donet je Akt o urbanističkim uslovima za izgradnju od strane Sekretarijata za urbanizam i gradjevinske poslove pod br. 350.3 – 1294/2003.
  2. Po osnovu prvonagradjenog arhitektonskog rešenja »Celina I« u Bloku 26 arh. Milana Raonića izgradjeni su idejni projekti i dobijeno Rešenje o odobrenju za izgradnju od Gradskog sekretarijata za urbanizam i gradjevinske poslove pod brojem 351-85/04
  3. SUP Beograda, Uprava za zaštitu od požara i spasavanje donosi pozitivno Rešenje u pogledu mera zaštita za izgradnju poslovnog objekta Celina I u Bloku 26, 20.12.2005.
  4. Sekretarijat za urbanizam i gradjevinske poslove izdaje Potvrdu o prijemu dokumentacije za izvodjenje radova za izgradnju poslovnog objekta »Celina I« 13.01.2006. čime su sve tehničke i pravne stvari okončane i ispoštovan Zakon o planiranju i gradjenju Republike Srbije u potpunosti.
  5. Izvodjač radova Energoprojekt Visokogradnja a.d. već je izgradio blizu 13.000 m2, pobio preko 1100 šipova, izvršio zaštitu podzemnih etaža od podzemnih voda i izašao na nadzemnu kotu terena sa dva nivoa podzemnih etaža garaža i tehničkih prostorija.
  6. Projekat je ne samo u pravnom smislu “živ” i validan , već i u fizičkom, što semože videti na terenu ili iz izveštaja nadležne gradjevinske inspekcije gradaBeograda

Dakle, radi se ne samo o zaštiti autorskih prava nego i o zaštiti urbanih i razvojnih planova grada Beograda, odnosno društvenog i javnog interesa koji u ovom slučaju, sve do pojave “stranog faktora” su u potpunosti poštovani od strane svih učesnika na projektu »Celina I«, a pre svega institucija grada Beograda, koje su izdale pozitivna rešenja sa snagom zakona i u duhu zakonitosti.

Preispitivanje tih istih akata  da bi se sprovele nečije namere suprotno je “zdravoj pameti”, pravilima struke i predstavljalo bi evidentno saučestvovanje sa onim kategorijama “stručnjaka” koja svoja licencna prava stavljaju u funkciju problematičnih nastojanja urušavanja tradicionalnih vrednosti civilnog društva i javnog interesa u šta svakako spada zaštita arhitektonskog stvaralaštva u uredjenju gradova.

Zato očekujem i verujem da ova moja preventivna upozorenja shvatite kao sprečavanje još jednog “urbanog zločina” koji se najavljuje, kada već oni koji su imali poluge vlasti to nisu sprečili u prethodnom periodu, te su “urbani ožiljci” u našoj prestonici i vidljivi i brojni.

S poštovanjem,

Milan Raonić, dipl.ing. arh.
Autor i odgovorni projektant
poslovnog objekta Celina I, Blok 26

Kopije:
– Članovi gradske planske komisije Skupštine grada Beograda,
– Savez arhitekata Srbije
– Akademija arhitekture Srbije
– Inženjerska komora Srbie
– Glavni arhitekata grada Beograda
– Urbanistički zavod Beograd