Janakova Grujić, Mare

(1980, Jagodina)                                                                                                             

U rodnom gradu završila je osnovnu i srednju školu (gimnazija, prirodno-matematički smer). Školske 1999/2000. godine upisana kao redovan student na Odeljenju za istoriju umetnosti pri Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Diplomirala sa prosečnom ocenom 10 na Katedri za istoriju arhitekture  2004. godine. Akademske 2004/2005. godine upisala kao redovan student magistarske posdiplomske studije na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu i magistrirala 2008. godine sa najvišom ocenom. Početkom 2009. godine upisala doktorske studije na istom fakultetu i prijavila doktorsku disertaciju.

Tokom školovanja u okviru redovnih studija dobitnik je brojnih stipendija, dok je tokom postiplomskih magistarskih studija bila stipendista-istraživač Ministarstva za nauku Republike Srbije i zaposlena na naučno-istraživačkom projektu iste institucije.

Autor više istoriografskih priloga, stručnih prikaza, kao i popularističkih tekstova i eseja, objavljenih u vodećim domaćim časopisima i zbornicima radova, kao i velikog broja kraćih kritičkih tekstova, prikaza arhitektonskih ostvarenja i intervjua koji se odnose na zapažene ličnosti iz srpske arhitektonske scene – koje ukupno čine preko 300 strana publikovanog materijala. Bila je učesnik na tri značajna naučna simpozijuma u zemlji i inostranstvu. Takođe, autor je dve samostalne izložbe arhitektonskog stvaralaštva, autor tekstova godišnjeg zbornika radova popularne publikacije „Enterijer specijal“ za 2007. i 2008. godinu, kao i autor dve knjige monografskog karaktera („Arhitekta Mustafa Musić“ i „Arhitekta Dragutin Maslać (1875-1937)“. Aktivan stručni saradnik na kapitalnom projektu Matice Srpske – Srpski biografski rečnik. Povremeno angažovana kao gostujući predavač na Katedri za istoriju arhitekture i Katedri za muzeologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu.

Profesionalna opredeljelja su joj najuže vezana za teoriju, kritiku i istoriju umetnosti, posebno arhitekture, u okviru naučnih i terenskih istraživanja, štampanih poduhvata prezentovanja i projekata valorizacije i revalorizacije nacionalne graditeljske baštine.

U okviru studijskih putovanja često boravila u zemlji i inostranstvu (Španija, Francuska, Slovačka, Italija, Bugarska, Makedonija, Kina).

janakova, maslac

m.macura, janakova