Krstić, Dušan

(Novi Sad, 1938 – Novi Sad, 2014)                                                                                                Istraživanja

 

Diplomirao je na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu 1962.godine. Nakon toga stalno radi u Novom Sadu u raznim projektnim organizacijama: u Projektnom zavodu Vojvodine, u Projektnom birou Zavoda za fizičku kulturu, u Projektnom birou G.P.“Novotehne“, a potom u Projektnom birou G.P. Neimar-Novi Sad. 1999. izabran je za profesora na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu, smer arhitekture, gde radi sve do penzonisanja 2008. godine.
Bio je sekretar Društva arhitekata grada Novog Sada od 1969. do 1972. godine, preko 15 godina član Jugoslovenskog društva za teoriju i kritiku arhitekture, a od 1983. do 1991. godine član Jugoslovenskog Odbora za unapređivanje i vrednovanjenje u stanovanju i stambenoj izgradnji. Duži niz godina bio je član Uređivačkog odbora časopisa Dans u Novom Sadu.
Bavio se popularizacijom arhitekture, pisanjem u kulturnim rubrikama dnevne štampe (Politika, Dnevnik), držanjem predavanja na stručnim i javnim tribinama Novog Sada (Radnički univerzitet, Muzej savremene umetnosti Vojvodine, Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu) i Beograda (Kolarčev narodni univerzitert, Inženjerska komora Srbije i Arhitektonski fakultet u Beogradu), zatim na Jugoslovenskoj radio televiziji, RTV Novi Sad i na Radio Novom Sadu. Bio je, a i sada je, aktivni učesnik mnogih stručnih simpozijuma širom bivše Jugoslavije i Republike Srbije. Učestvovao je na mnogim izložbama, isključivo po pozivu, u Beogradu, Novom Sadu, Ljubljani i Sremskoj Mitrovici.
Prevodio je stučnu literaturu sa engleskog, nemačkog i francuskog jezika.
Dobitnik je:
− OKTOBARSKE NAGRADE grada Novog Sada za arhitekturu 1972. godine.
− TABAKOVIĆEVE NAGRADE za arhitekturu Društva arhitekata Novog Sada 2002. godine.
− VELIKE NAGRADE Saveza arhitekata Srbije za životno delo i „izuzetan stvaralački doprinos u oblasti arhitekture“, 2008. godine u Beogradu.
− DIPLOME AKADEMIJE INŽENjERSKIH NAUKA SRBIJE prilikom izbora za njenog dopisnog člana, 2009. godine u Beogradu.
− MEĐUNARODNE NAGRADE – DIPLOME za kreativnu sintezu „kao priznanje za dugogodišnji rad na razvoju i afirmaciji arhitekture“, od strane SCENE SVIH KREATIVNIH, 2011. god.u N.Sadu.
− POVELjE ZA ŽIVOTNO DELO U ARHITEKTURI SRBIJE Asocijacije srpskih arhitekata „za neprocenjiv doprinos oblikovanju našeg prostora“, 2011. godine u Beogradu.
− PRIZNANjA grada Novog Sada za veoma kvalitetan i racionalan projekat i za izvanredno zalaganje pri rekordno brzoj izgradnji hotela NOVI SAD, 1981. godine (koja je od potpisivanja ugovora za projektovanje do otvaranja objekta trajala 9 meseci).
− PLAKETE za višegodišnji uspešan i pregalački rad u G.P.Neimar, 1996. godine u Novom Sadu.
− ZAHVALNICE fAKULTETA TEHNIČKIH NAUKA za doprinos u njegovom razvoju , 2010. god. u Novom Sadu
− Početkom 2012. godine izabran je za člana AKADEMIJE ARHITEKTURE SRBIJE u Beogradu.
Godine 2011. naimenovan je za člana Republičke komisuje Ministarstva životne sredine i prostornog planiranja u Beogradu.
O ličnosti arhitekte Dušana Krstića objavljeni su članci i studije eminentnih autora, istoričara umetnosti, akademika i arhitekata u kulturnim rubrikama dnevnih listova DNEVNIKA iz Novog Sada, POLITIKE iz Beograda, DELA iz Ljubljane, kao i tekstovi u stručnoj periodici (Arhitektura–urbanizam iz Beograda,Arhitektura iz Zagreba, Sinteze iz Ljubljane, DANS-a iz Novog Sada i Arhitekture iz Beograda), uključujući i tekstove u svim našim umetničkim enciklopedijama i leksikonima arhirekture i posebnim knjigama posvećenim arhitekturi (Alekseja Brkića arhitekte, dr. Zorana Manevića, arhitekte i istoričara umetnosti, akademika, prof.Milana Lojanice arhitekte, Slobodana Jovanovića. arhitekte i člana Akademije arhitekture Srbije, Vladimira Mitrovića, istoričara umetnosti i dr.)
Krstić je projektant brojnih izvedenih stambenih (preko 2500 stanova), poslovnih, školskih i zdravstvenih objekata i dobitnik više nagrada na javnim konkursima.
Autor je nekoliko originalnih naučno-istraživačkih radova iz oblasti problematike projektovanja kolektivnog stanovanja i istoriografije moderne arhitekture od kojih su važniji:
− PREDLOG MODELA ZA VREDNOVANjE KVALITETA PROJEKATA STANOVA I VIŠEPORODIČNIH STAMBENIH ZGRADA, posebna knjiga u izdanju G.P.“Neimar-Novi Sad“, 1983. god. ( 146 str.)
− REALNA INTERNA FLEKSIBILNOST STRUKTURE STANOVA U STAMBENIM ZGRADAMA, Stanovanje za III milenijum, Edicija Arhitektonskog fakulteta u Beogradu, ARHITEKTONIKA. 2001. god. (20 str.)
− Koautor NACRTA JEDINSTVENIH TEHNIČKIH USLOVA ZA PROJEKTOVANjE I GRAĐENjE STAMBENIH ZGRADA I STANOVA, u izdanju Društva arhitekata Novog Sada (DANS-a), 60. str.
− PRILOG BIOGRAFIJI NIKOLE DOBROVIĆA (o međunarodnom konkursu za pozorište u Novom Sadu 1929 godine i Dobrovićevom radu), Arhitektura–urbanizam br. 56-57, 1969. god.
− ISTINE I OBMANE ZVANIČNE ISTORIJE MODERNE ARHITEKTURE – Arhitetekta Rudolf Šindler, Arhitektura , Beograd, 2011 god. 9 str.
− Arhitekta Pol Rudolf, Arhitektura, Zagreb, 105/970
− 100 godina od rođenja Luisa Kana, DANS br. 34/2001.
− O nekim skrivenim procesima arhitektonskog stvaralaštva – esej, Arhitektura, Beograd, januar/februar 2012 god.

Dopuna biografije – Dusan Krstić

2 thoughts on “Krstić, Dušan

  1. Pingback: Predlog za zaštitu dve građevine autorskog para Marušić | AKADEMIJA ARHITEKTURE SRBIJE

  2. Pingback: AKADEMIJA ARHITEKTURE SRBIJE

Comments are closed.