Statut

1.

U skladu sa odredbama čl. 78. i 12. Zakona o udružеnjima (Službeni list RS br 51/09), na skupštini sednice Udruženja Akадемијa aрхитектурe Србијe – AAС, održanoj dana 26.05.2010. godine u Beogradu, uskladjen je postojeći Statut iz 2004. godine i usvojen novi

STATUT

Udruženja AKAДEMИJA AРХИTEKTУРE СРБИЈE – ААС

Oblast ostvarivanja ciljeva

Član 1.

Udruženje Akaдeмиja aрхитeктурe Србиje – AAС (u daljem tekstu – Udruženje)
osnovano je kao nestranačko, nevladino i neprofitno udruženje na neodredjeno vreme čija je
oblast ostvarivanja ciljeva naučno i stručno istraživanje arhitekture u najširem opsegu i razvijanje svesti o ekološkim i ljudskim pravima na život u harmoničnom urbanističko-arhitektonskom prostoru i društvu u kome živimo.

Ciljevi udruženja

Član 2.

Radi ostvarivanja ciljeva, Udruženje naročito:
1. prikuplja i obradjuje naučnu i stručnu literaturu u oblasti arhitekture;
2. organizuje samo ili u zajednici sa drugim organizacijama stručne skupove
savetovanja, seminare i druge oblike stručnog uzdizanja u ovoj oblasti;
3. objavljuje knjige i druge publikacije o arhitekturi u skladu sa zakonom;
4. sarađuje sa stručnim udruženjima i drugim organizacijama u zemlji i inostranstvu
koje se bave arhitekturom, preuzima korake i sarađuje sa nadležnim
institucijama u zaštiti i čuvanju arhitektonskih objekata koji predstavljaju istorijsku i kulturnu vrednost, štiti društveni status profesije, radi na unapređenju arhitekture kao fizičkog okvira za ostvarenje ekoloških i ljudskih prava.
Naziv i sedište

Član 3.

Naziv Udruženja je: Aкадемиja aрхитектурe Србиje.
Naziv udruženja na engleskom jeziku je: Academy of Architecture of Serbia.
Skraćeni naziv Udruženja je: AAС.
Udruženje ima sedište u Beogradu – ulica Kneza Miloša 7a. Udruženje svoju delatnost ostvaruje na teritoriji Srbije.

Uslovi i način uskladjivanja i prestanak članstva

Član 4.

Član Udruženja može biti punoletno lice koje prihvata ciljeve Udruženja i Statut, a na osnovu
preporuke Upravnog odbora.
Odluku o prijemu članstva donosi Skupština.
Članstvo se stiče potpisivanjem pristupnice.
Član može istupiti iz članstva davanjem pismene izjave o istupanju.

2.

Članstvo u Udruženju prestaje dužom neaktivnošću člana.
Odluku o prestanku članstva donosi Skupština na predlog Upravnog odbora.

 

Prava i obveze članstva

Član 5.

Član ima pravo da:
1. ravnopravno sa drugim članovima učestvuje u ostvarivanju ciljeva Udruženja;
2. neposredno učestvuje u odlučivanju na Skupštini, kao i preko organa Udruženja;
3. bira da bude biran u organe Udruženja;
4. bude blagovremeno i potpuno informisan o radu i aktivnostima Udruženja.

Član je dužan da:
1. aktivno doprinosi ostvarivanju ciljeva Udruženja;
2. učestvuje, u skladu sa interesovanjem, u aktivnosti Udruženja;
3. plaća članarinu;
4. obavlja druge poslove koje mu poveri Upravni odbor.

 

                                                                 Unutrašnja organizacija

Član 6.

Organi Udruženja su Skupština, Upravni odbor i Nadzorni odbor. Funkciju zastupnika vrši Predsednik Upravnog odbora, a u njegovom odsustvu, zamenik Predsednika Upravnog odbora.

Član 7.

Skupštinu Udruženja čine svi njegovi članovi.
Skupština se redovno sastaje jednom godišnje.
Vanredna sednica Skupštine može se zakazati na obrazloženi predlog Upravnog odbora, kao i na pismenu inicijativu najmanje jedne trećine članstva.

Skupština:
1. donosi plan i program rada;
2. usvaja Statut, kao i izmene i dopune Statuta;
3. usvaja druge opšte akte Udruženja;
4. bira i razrešava članove Upravnog odbora;
5. razmatra i usvaja, najmanje jednom godišnje izveštaj Upravnog odbora;
6. razmatra I usvaja finansijski plan i izveštaj;
7. odlučuje o statusnim promenama i prestanku rada udruženja;
8. odlučuje o udruživanju u druge asocijacije u zemlji i inostranstvu;

Skupština punopravno odlučuje ako je prisutna najmanje jedna polovina članstva; Skupština odlučuje većinom glasova prisutnih članova.
Za odluku o izmenama i dopunama Statuta neophodna je dvotrećinska većina prisutnih članova.

3.

Član 8.

Upravni odbor je je izvršni organ Udruženja, koji se stara o sprovođenju ciljeva Udruženja koji su utvrđeni ovim Statutom. Upravni odbor ima pet članova koje bira i opoziva Skupština.
Upravni odbor iz svoga članstva bira predsednika, zamenika i generalnog sekretara.
Predsednik Upravnog odbora predstavlja i zastupa Udruženje u pravnom prometu i ima prava i dužnosti finansijskog nalogodavca.
Zamenik predsednika i generalni sekretar su ovlašćeni da u odsustvu predsednika Upravnog odbora zastupaju Udruženje i potpisuju sva finansijska i novčana dokumenta u ime Udruženja. Mandat članova Upravnog odbora je četiri godine i mogu se ponovo birati na istu funkciju.

Član 9.

Upravni odbor:
1. rukovodi radom Udruženja između dve sednice Skupštine i donosi odluke radi ostvarivanja ciljeva Udruženja;
2. organizuje redovno obavljanje delatnosti Udruženja;
3. poverava posebne poslove pojedinim članovima;
4. odlučuje o pokretanju postupka za izmene i dopune Statuta, sopstvenom
inicijativom ili na predlog najmanje pet članova Udruženja i priprema predlog izmena i dopuna, koji podnosi Skupštini na usvajanje. Upravni odbor punovažno odlučuje ako je prisutna najmanje polovina članova, a odluke donosi većinom glasova prisutnih članova.

Član 10.

Nadzorni odbor kontroliše finansijsko poslovanje Udruženja i o uočenim nepravilnostima
bez odlaganja obaveštava Upravni odbor.
Nadzorni odbor ima tri člana koje bira Skupština. Mandat članova nadzornog odbora traje
četiri godine i mogu biti ponovo birani. Nadzorni odbor podnosi izveštaj na svakoj sednici
Skupštine udruženja.

Član 11.

Rad Udruženja je javan.
Upravni odbor se stara o redovnom obaveštavanju članstva i javnosti o radu i aktivnostima
Udruženja, neposredno ili putem internih publikacija, odnosno putem saopštenja za
javnost.

Član 12.

Radi ostvarenja svojih ciljeva, Udruženje uspostavlja kontakte i saradjuje sa drugim
stručnim, naučnim, obrazovnim i sličnim udruženjima i organizacijama u zemlji i
inostranstvu.
Udruženje Akадемиja aрхитектуре Србиje – AAС u svom budućem radu nastaviće tradiciju aktivnosti slične organizacije koja je delovala kao

4.

Srpska akademija arhitekture od 1995. do 2004. godine, odnosno kao Akademija arhitekture
Srbije prema usvojenom Statutu 01.12.2004. godine koji ovaj Statut usvajanjem zamenjuje i stavlja van snage.

Udruženje može da se udružuje u saveze, druge nevladine organizacije i međunarodne
organizacije ili asocijacije. Odluku o udruživanju u međunarodnu organizaciju donosi Skupština Udruženja, koja će o tome obavestiti nadležni organ u skladu sa zakonom.

 

Način sticanja sredstava za ostvarivanje ciljeva i raspolaganje sredstvima

Član 13.

Udruženje pribavlja sredstva od članarine, donacija, konkurisanjem projekata kod državnih
organa ili fondacija i iz drugih izvora u skladu sa zakonom.

 

                                                                  Prestanak rada udruženja

Član 14.

Udruženje prestaje sa radom odlukom Skupštine, kada prestanu uslovi za ostvarenje
ciljeva Udruženja, kao i u drugim slučajevima predviđenim zakonom. U slučaju prestanka
rada, imovina Udruženja preneće se na Savez arhitekata Srbije u Beogradu.

Izgled i sadržina pečata

Član 15

Udruženje ima pečat, kvadratnog oblika na kome piše:
AAС – Akaдемиja aрхитектуре Србијe- Београд.

Član 16.

Na sva pitanja koja nisu regulisana ovim statutom, neposredno će se primenjivati odredbe Zakona o udruženjima.

Član 17.

Ovaj uskladjeni Statut stupa na snagu danom usvajanja od strane Skupštine Udruženja, a
primenjivaće se od dana upisa u registar kod nadležnog organa.

 

Predsedavajući Skupštine Udruženja

Академија архитектуре Србије – ААС

Prof. dr Mihajlo Mitrović, arhitekta

Leave a Reply